Vedtægter for Thyholm Havekreds
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Thyholm -Havekreds.
Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune.
 
§2 Forenineens formål
Foreningens formål er at fremme interessen, forståelsen og
mulighederne for en alsidig udnyttelse og brug af jorden omkring vore
boliger, således at den kan blive til gavn og glæde for så mange som
muligt.
Målet søges opnået ved udgivelse af medlemsblad, gennem
foreningsarbejde, konsulentvirksomhed og andre former for
almen nyttigt oplysningsarbejde.
 
§3 Medlemmer
Enhver kan optages som medlem af foreningen. Medlemmerne betaler et
årligt kontingent, der fastsættes af Haveselskabet.
Kontingentet fordeles mellem selskab, regioner og havekredse.
Medlemmerne er ikke personlige ansvarlige for selskabets forpligtelser.
 
§4 Organisation
Thyholm Havekreds er medlem af Haveselskabet.
Foreningsarbejdet bliver udøvet i:
Havekredsene
Afdelingerne
Hovedbestyrelsen - herunder forretningsudvalget
Repræsentantskabet
Haveselskabet
 
§5 Optagelse i Det Danske haveselskab
Havekredsene kan optages i selskabet efter godkendelse af
Afdelingsbestyrelsen
 
§6 Foreningens ledelse
Havekredsen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer,
som vælges på den ordinære generalforsamling.Valget gælder for
2 år, og der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, idet afgangen det
første år afgøres ved lodtrækning.
Samtidig med bestyrelsesvalget foretages valg af 1
bestyrelsessuppleanter. Valget gælder for 1år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer
og sekretær og fordeler i øvrigt arbejdet blandt sine medlemmer.
Formanden leder og repræsenterer havekredsen samt
sammenkalder bestyrelsen, når han hun finder det påkrævet, dog
mindst to gange årligt. Der skal derudover afholdes
bestyrelsesmøde, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen kræver det.
Kredsbestyrelsen udpeger der/de delegerede, som er
Stemmeberettigede og valgbare på afdelingens delegeretmøde.
Kredsbestyrelsen har ansvaret for forvaltningen af kredsens midler,
som opbevares i et pengeinstitut.
 
 
§7 Generalforsamling
Kredsgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
februar måned
Den indvarsles senest 8 dage forud,
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet, må indleveres
skriftligt til kredsformanden senest 4 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
a. Valg af dirigent
b. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
c. Det reviderede regnskab til godkendelse
d. Forslag fra bestyrelsen
e. Forslag fra medlemmerne
f.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, samt
    revisor suppleant
g. Eventuelt
 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsens
formand eller 3 bestyrtelsesmedlemmer ønsker det, eller hvis l/3 af
foreningens medlemmer indgiver skriftligt,motiveret ønske herom.
Bestyrelsens formand skal da inden 3 uger og med mindst 8 dages varsel
indkalde medlemmerne til generalforsamling med angivelse af
dagsordenen.
Medlemmerne har adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at
afgive stemme, Der kan kun afgives en stemme pr. medlemskab,
Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår ved
håndsoprækning, med mindre blot et medlem kræverskriftlig
afstemning.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
 
§8 Regnskabsår
Regnskabsåret går fra l. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af en revisor. Der vælges af generalforsamlingen
 
§9 Opløsning af foreningen
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en behørigt indvarslet
generalforsamling, når mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer
herfor.
Forslag om foreningens opløsning skal fremgå af dagsordenen og i så
tilfælde skal denne sendes til Haveselskabets hovedkontor samt
afdelingens formand.
Finder opløsning sted, overgår kredsens formue og ejendele til den
stedlig afdeling
 
 

 
HAVESELSKABET - Thyholm havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net